Polityka prywatności aplikacji

W jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe przy korzystaniu z aplikacji HeadApp?

Polityka prywatności aplikacji

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119 s. 1 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promente sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Lenartowicza 33-35, 85-133 Bydgoszcz, kontakt: kontakt@pro-mente.pl
  • Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym, przetwarzane będą w celu zawarcia umowy sprzedaży dostępu do aplikacji HeadApp oraz w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego),
  • jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o ofercie i o usługach Administratora poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1318, z późn. zm.) oraz HelferApp GmbH, Zur Klus 31, 39175 Gommern, Deutschland – w zakresie niezbędnym do dystrybucji i przechowywania danych osobowych zawartych w aplikacji oraz osoby wskazane przez Panią/Pana w upoważnieniach,
  • Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania usługi, jej rozliczenia i innych celów wskazanych w przepisach prawa.
  • ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, a także usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych osobowych będzie zrealizowane, jeśli administrator nie jest zobowiązany przepisami prawa do ich dalszego przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
  • podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest niezbędne w celu wykonania postanowień umowy w zakresie nabycia aplikacji i korzystania z niej,
  • Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.